Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dvprog_03 [2019-04-15 08:56]
Daniel Viström
dvprog_03 [2019-04-15 09:06] (current)
Daniel Viström
Line 18: Line 18:
                
        $_GET och $_POST fungerar ungefär som sortimentlådor där man satt ettikett på några fack.        $_GET och $_POST fungerar ungefär som sortimentlådor där man satt ettikett på några fack.
-       T.ex. kommer man åt det som ligger i facket ​**tal1** om man skriver $_GET['​tal1'​] ​+       T.ex. kommer man åt det som ligger i facket ​'tal1' ​om man skriver $_GET['​tal1'​] ​
        eller $_POST['​tal1'​] beroende på vilket sätt man använder för att mata in data.        eller $_POST['​tal1'​] beroende på vilket sätt man använder för att mata in data.
     */     */