Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dvprog_07 [2018-10-05 16:04]
Daniel Viström
dvprog_07 [2018-11-19 10:20] (current)
Daniel Viström
Line 23: Line 23:
 echo $names[1] . '<​br><​br>';​ // Andra namnet skrivs ut (index startar från 0). echo $names[1] . '<​br><​br>';​ // Andra namnet skrivs ut (index startar från 0).
  
-$i=0; +// Använd en loop för att gå igenom allt innehåll i arrayen, t.exdå det ska skrivas ut.
-while ($i < 3) {      ​// Använd en loop för att gå igenom allt innehåll+
-  echo 'Namn ' . $i . ' är: ' ​$names[$i] ​'<​br>';​ +
-  $i++; +
-+
 $i=0; $i=0;
 while ($i < count($names)) {      // count() tar reda på hur många det finns i en array while ($i < count($names)) {      // count() tar reda på hur många det finns i en array