Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
git_2 [2017-09-08 15:15]
Joakim Forsgren
git_2 [2017-09-08 15:16] (current)
Joakim Forsgren
Line 21: Line 21:
 1. Skapa ett git repository i katalogen web1, kör kommandot **git status**. 1. Skapa ett git repository i katalogen web1, kör kommandot **git status**.
 Förklara varför du inte får med dina kataloger. Förklara varför du inte får med dina kataloger.
- 
-**Du ska använda dig av vim när du skriver svaren på frågorna nedan.** 
  
 2. Skriv ditt svar på fråga 1 i en fil som du ger namnet git2.txt och placerar i katalogen "​git"​. Lägg till filen till ditt repository. Ange ett ett lämpligt "​commit"​ meddelande tex "Svar på fråga 1 på Git 2".\\ 2. Skriv ditt svar på fråga 1 i en fil som du ger namnet git2.txt och placerar i katalogen "​git"​. Lägg till filen till ditt repository. Ange ett ett lämpligt "​commit"​ meddelande tex "Svar på fråga 1 på Git 2".\\