Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kurs_prog1 [2018-03-16 12:10]
Anders Mosshäll
kurs_prog1 [2018-08-24 15:01] (current)
Daniel Viström
Line 1: Line 1:
 ====== Programmering 1 ====== ====== Programmering 1 ======
-Kursinformation från Skolverket: [[http://​www.skolverket.se/​forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/​sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?​subjectCode=PRR&courseCode=PRRPRR01#​anchor_PRRPRR01|Programmering 1]]\\ \\+Kursinformation från Skolverket: [[https://​www.skolverket.se/​undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/​amne?​url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DPRR%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3|Programmering 1]]\\ \\
 [[http://​www.php.net/​manual/​en/​| php.net]] - Bra sida för att läsa om PHP.\\ [[http://​www.php.net/​manual/​en/​| php.net]] - Bra sida för att läsa om PHP.\\