Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
op_kommandon2 [2014-11-19 13:13]
Joakim Forsgren
op_kommandon2 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 3: Line 3:
 1. Vilken veckodag är du född?\\ 1. Vilken veckodag är du född?\\
 2. Vilken veckodag är Joakim (er lärare) född (1966-03-20)\\ 2. Vilken veckodag är Joakim (er lärare) född (1966-03-20)\\
-3. Kör kommandot cal 1752, kolla september. Förklara!+3. Kör kommandot cal 1752, kolla september. Förklara!\\
 4. Skapa en ny fil genom att omdirigera stdout (> omdirigerar output)\\ 4. Skapa en ny fil genom att omdirigera stdout (> omdirigerar output)\\
 echo “Min bil är en volvo” > skräpfil\\ echo “Min bil är en volvo” > skräpfil\\