Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog2_03 [2018-10-09 14:27]
Daniel Viström
prog2_03 [2018-10-09 14:28] (current)
Daniel Viström
Line 10: Line 10:
 \\ \\
 //​Tips//: ​ //​Tips//: ​
-Läs specifikation FÖRE, UNDER och EFTER kodningen!!!!!! +Läs specifikation FÖRE, UNDER och EFTER kodningen!!!!!! ​\\
 Metodnamn, attributnamn,​ klassnamn ska vara de som finns i specifikationen med undantaget att i Java skriver vi t.ex. printDie() istället för print_die() \\ Metodnamn, attributnamn,​ klassnamn ska vara de som finns i specifikationen med undantaget att i Java skriver vi t.ex. printDie() istället för print_die() \\
-\\ 
 //Klassen Index//: ​ //Klassen Index//: ​
 Samma rader som finns i php-filen som ni fått ut ska finnas i java-filen, d.v.s. utskrifterna som görs i php-filen ska även göras i Javafilen. Däremot tar ni bort alla HTML-taggar. \\ Samma rader som finns i php-filen som ni fått ut ska finnas i java-filen, d.v.s. utskrifterna som görs i php-filen ska även göras i Javafilen. Däremot tar ni bort alla HTML-taggar. \\
-\\ 
 //Klassen Die//: ​ //Klassen Die//: ​
 Metoden printDie ska bara skriva ut värdet. Inga bilder behövs. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan. \\ Metoden printDie ska bara skriva ut värdet. Inga bilder behövs. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan. \\
-\\ 
 //Klassen Cup//: ​ //Klassen Cup//: ​
 Ha datatypen ArrayList<​Die>​ för attributet. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan.\\ Ha datatypen ArrayList<​Die>​ för attributet. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan.\\
-\\ 
 //​Inlämning//: ​ //​Inlämning//: ​
 Ta filerna Index.java, Cup.java, Die.java från din workspace på datorn. Packa ihop dessa till en zip-fil och skicka in. \\ Ta filerna Index.java, Cup.java, Die.java från din workspace på datorn. Packa ihop dessa till en zip-fil och skicka in. \\